a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

rozwiń menu

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

retariat: 32 264 27 95

Twoja szkoła od pokoleń

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

# najnowsze fakty z którymi warto być na bieżąco

32 260 00 74

32 264 27 95

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

sekretariat

e-mail

sekretariat ds uczniowskich

BIP

RODO

Zaloguj się >

kontakt z SP nr 13

na żywo

dzień dobry

www.sp13dg.pl

rekrutacja 2019/2020

email: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

kontakt: 32 260 00 74

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

do szkół ponadpodstawowych oraz szkół ponad gimnazjalnych

Zasady rekrutacji uczniów do szkół

na rok szkolny 2019/2020

 

- w 2019r. odbędą się dwie odrębne rekrutacje dla uczniów ubiegających się o przyjecie do szkół średnich;

- rekrutacja dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej;

- rekrutacja dla absolwentów gimnazjów.

- Absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej (pierwszy rocznik kończący 8-letnie szkoły podstawowe) oraz absolwenci gimnazjów (ostatni rocznik kończący gimnazja) będą się uczyć w osobnych klasach, zgodnie z odrębnymi podstawami programowymi.

 

Absolwenci szkoły podstawowej

mogą podjąć naukę w:

 

- czteroletnim liceum ogólnokształcącym;

- pięcioletnim technikum;

- trzyletniej branżowej szkole I stopnia.

 

O terminach egzaminów ósmoklasisty

i gimnazjalnych pisaliśmy więcej tutaj.

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna w kwietniu 2019r. przeprowadzi dwa egzaminy:

 

- Egzamin ósmoklasisty - po raz pierwszy dla uczniów kończących 8-letnią szkołę podstawową (w terminie  15, 16 i 17 kwietnia 2019r.)

 

- Egzamin gimnazjalny - dla ostatniego rocznika uczniów kończących gimnazjum (w terminie 10, 11 i 12 kwietnia 2019r.)

 

- Termin dodatkowy zarówno dla egzaminów ósmoklasisty jak i gimnazjalisty wypada 3, 4 i 5 czerwca 2019r. 

Egzamin ósmoklasisty jest prowadzony w formie pise-mnej. 

 

W latach 2019-2021 ósmoklasista przystępuje do egza-minu z trzech przedmiotów obowiązkowych tj:

 

- języka polskiego;

- matematyki;

- języka obcego nowożytnego. 

 

Terminy ogłaszania wyników egzaminów, przekazania szkołom oraz

wydania uczniom wyników i zaświadczeń

 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu 2019r.:

 

- Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty:

14 czerwca 2019r. 

 

- Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń:

14 czerwca 2019r. 

 

- Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 21 czerwca 2019r.

 

Przeliczanie punktów

za wyniki egzaminów ósmoklasisty

 

Przeliczeniem na punkty poszczególnych kryteriów zajmuje się komisja rekrutacyjna w szkole, do której odbywa się rekrutacja uczniów.

 

Wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35.

 

Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

 

Za egzamin z języka polskiego uczeń może uzyskać - maksymalnie 35 punktów.

 

Za egzamin z matematyki uczeń może uzyskać - maksymalnie 35 punktów.

 

Za egzamin z język obcego nowożytnego uczeń może uzyskać - maksymalnie 30 punktów.

 

Razem za egzamin maksymalnie 100 punktów.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:

 

- humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społecze-ństwie oraz z zakresu języka polskiego;

 

- matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu matematyki;

 

- z języka obcego nowożytnego.

 

Terminy ogłaszania wyników egzaminów, przekazania szkołom oraz

wydania uczniom wyników i zaświadczeń

 

W przypadku egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu 2019r.:

 

- Termin ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego:

14 czerwca 2019r.

 

- Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń:

14 czerwca 2019r.

 

- Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 21 czerwca 2019r.

 

Przeliczanie punktów

za wyniki egzaminów gimnazjalisty

 

Wynik egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w pro-centach z:

 

- języka polskiego;

- historii i wiedzy o społeczeństwie;

- matematyki;

- przedmiotów przyrodniczych;

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2.

 

Za wyniki z ww.przedmiotów uczeń może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

 

Razem za egzamin maksymalnie 100 punktów.

 

 

 

 

też Cię zainteresuje

Absolwenci gimnazjum mogą podjąć naukę w:

 

- trzyletnim liceum ogólnokształcącym;

- czteroletnim technikum;

- trzyletniej branżowej szkole I stopnia

Przeliczanie punktów za świadectwa

ukończenia szkoły podstawowej

 

- za wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przyznaje się maksymalnie 72 punkty (18 punktów za ocenę - celującą) np.:

 

- język polski - maksymalnie 18 punktów; 

- matematyka - maksymalnie 18 punktów;

- jeden przedmiot - maksymalnie 18 punktów;

- drugi przedmiot - maksymalnie 18 punktów.

 

- za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyró-żnieniem przyznaje się 7 punktów.

 

- za szczególne osiągnięcia z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się jednorazowo punkty za najważniejsze osiągnięcie tego ucznia w zawodach - maksymalnie 18 punktów.

 

- za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, przyznaje się 3 punkty.

 

Razem:

 

72 punkty + 7 punktów + 18  punktów + 3 punkty

= 100 punktów

kuratorium oświaty

centralna komisja edukacyjna

ministerstwo edukacji narodowej

doradca zawodowy

 

 

 

Informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronach internetowych.

Uprawnienia laureatów

olimpiad i konkursów przedmiotowych

 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim (organizowanego przez kuratora oświaty), przeprowadzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przepro-wadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002r. nr 13 poz. 125 ze zm.) są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznego liceum ogólnokształcą-cego,  technikum, branżowej szkoły I stopnia.

 

W przypadku uczniów ubiegających się o przyjecie do szkoły, w której realizowany program wymaga indywidualnych predyspozycji kandydatów, należy pamiętać np.: o wynikach prób sprawności fizycznej, sprawdzianu predyspozycji językowych.

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017r. poz. 586) określa:

 

1. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów;

2. sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego, danej części egzaminu gimnazjalnego lub zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego;

3. skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacji oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

 

W sytuacji, gdy uczeń z powodu małej liczby punktów nie dostanie się do wybranej przez siebie szkoły, może przystąpić do rekrutacji uzupełniającej;

 

Każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum będzie miał zagwarantowane miejsce w szkole od 1 września 2019r. Szkoły są przygotowane na przyjęcie zwiększonej liczby uczniów, dysponują odpowiednią liczbą sal dydaktycznych i przygotowują większą liczbę klas (oddziałów).

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie internetowej MEN.

Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych w zakresie zasad przeprowadzania i przystępowania

do egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego

 

- uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty/egzaminem gimnazjalnym jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.

 

- wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty/gimnazjalnym uprawniających laureatów i finalistów tych olimpiad do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu ogłasza Minister Edukacji Narodowej w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej MEN, a także Centralna Komisja Egzaminacyjna, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

Kurator oświat corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artysty-cznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.

Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych w zakresie zasad przeprowadzania i przystępowania

do egzaminu ósmoklasisty

 

Uczeń zwolniony z egzaminu będzie miał na zaświadczeniu o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego w rubryce danego przedmiotu wpisane słowo odpowiednio "zwolniony" lub "zwolniona" oraz maksymalny wynik,  tj.: 100% (wynik procentowy) oraz "100" (wynik na skali centylowej). 

obejrzyj film

Informacje ogólne

egzamin ósmoklasisty

szybki start

Nabór elektroniczny

więcej o rekrutacji

prezentacja MEN dotycząca rekrutacji

schemat ścieżek kształcenia

sprawdź listy zawodów

Barometr zawodów

Materiały na tej stronie zostały przedstawione na zebraniu informacyjnym doradców zawodowych z rodzicami, które odbyło się w środę 27 lutego w Technicznych Zakładach Naukowych.

 

Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

napisz do nas:

 

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

odwiedź nas na stronie:

 

www.sp13dg.pl

 

poczta

dla nauczycieli

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

opłaty za obiady