Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

napisz do nas:

 

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

odwiedź nas na stronie:

 

www.sp13dg.pl

 

poczta

dla nauczycieli

opłaty za obiady

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

rozwiń menu

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

retariat: 32 264 27 95

Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13
Godło Polski

Twoja szkoła od pokoleń

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

# najnowsze fakty, z którymi warto być na bieżąco

Logo Szkoły Podstawowej nr 13
Herb Dąbrowy Górniczej

32 260 00 74

32 264 27 95

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

sekretariat

e-mail

sekretariat ds uczniowskich

BIP

Deklaracja Dostępności

RODO

Zaloguj się >

kontakt z SP nr 13

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

Microsoft Office 365

Twoja szkoła od pokoleń

www.sp13dg.pl

rekrutacja 2019/2020

email: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

kontakt: 32 260 00 74

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

do szkół ponadpodstawowych oraz szkół ponad gimnazjalnych

Zasady rekrutacji uczniów do szkół

na rok szkolny 2019/2020

 

- w 2019r. odbędą się dwie odrębne rekrutacje dla uczniów ubiegających się o przyjecie do szkół średnich;

- rekrutacja dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej;

- rekrutacja dla absolwentów gimnazjów.

- Absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej (pierwszy rocznik kończący 8-letnie szkoły podstawowe) oraz absolwenci gimnazjów (ostatni rocznik kończący gimnazja) będą się uczyć w osobnych klasach, zgodnie z odrębnymi podstawami programowymi.

 

Absolwenci szkoły podstawowej

mogą podjąć naukę w:

 

- czteroletnim liceum ogólnokształcącym;

- pięcioletnim technikum;

- trzyletniej branżowej szkole I stopnia.

 

O terminach egzaminów ósmoklasisty

i gimnazjalnych pisaliśmy więcej tutaj.

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna w kwietniu 2019r. przeprowadzi dwa egzaminy:

 

- Egzamin ósmoklasisty - po raz pierwszy dla uczniów kończących 8-letnią szkołę podstawową (w terminie  15, 16 i 17 kwietnia 2019r.)

 

- Egzamin gimnazjalny - dla ostatniego rocznika uczniów kończących gimnazjum (w terminie 10, 11 i 12 kwietnia 2019r.)

 

- Termin dodatkowy zarówno dla egzaminów ósmoklasisty jak i gimnazjalisty wypada 3, 4 i 5 czerwca 2019r. 

Egzamin ósmoklasisty jest prowadzony w formie pise-mnej. 

 

W latach 2019-2021 ósmoklasista przystępuje do egza-minu z trzech przedmiotów obowiązkowych tj:

 

- języka polskiego;

- matematyki;

- języka obcego nowożytnego. 

 

Terminy ogłaszania wyników egzaminów, przekazania szkołom oraz

wydania uczniom wyników i zaświadczeń

 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu 2019r.:

 

- Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty:

14 czerwca 2019r. 

 

- Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń:

14 czerwca 2019r. 

 

- Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 21 czerwca 2019r.

 

Przeliczanie punktów

za wyniki egzaminów ósmoklasisty

 

Przeliczeniem na punkty poszczególnych kryteriów zajmuje się komisja rekrutacyjna w szkole, do której odbywa się rekrutacja uczniów.

 

Wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35.

 

Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

 

Za egzamin z języka polskiego uczeń może uzyskać - maksymalnie 35 punktów.

 

Za egzamin z matematyki uczeń może uzyskać - maksymalnie 35 punktów.

 

Za egzamin z język obcego nowożytnego uczeń może uzyskać - maksymalnie 30 punktów.

 

Razem za egzamin maksymalnie 100 punktów.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:

 

- humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społecze-ństwie oraz z zakresu języka polskiego;

 

- matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu matematyki;

 

- z języka obcego nowożytnego.

 

Terminy ogłaszania wyników egzaminów, przekazania szkołom oraz

wydania uczniom wyników i zaświadczeń

 

W przypadku egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu 2019r.:

 

- Termin ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego:

14 czerwca 2019r.

 

- Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń:

14 czerwca 2019r.

 

- Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 21 czerwca 2019r.

 

Przeliczanie punktów

za wyniki egzaminów gimnazjalisty

 

Wynik egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w pro-centach z:

 

- języka polskiego;

- historii i wiedzy o społeczeństwie;

- matematyki;

- przedmiotów przyrodniczych;

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2.

 

Za wyniki z ww.przedmiotów uczeń może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

 

Razem za egzamin maksymalnie 100 punktów.

 

 

 

 

też Cię zainteresuje

Absolwenci gimnazjum mogą podjąć naukę w:

 

- trzyletnim liceum ogólnokształcącym;

- czteroletnim technikum;

- trzyletniej branżowej szkole I stopnia

Przeliczanie punktów za świadectwa

ukończenia szkoły podstawowej

 

- za wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przyznaje się maksymalnie 72 punkty (18 punktów za ocenę - celującą) np.:

 

- język polski - maksymalnie 18 punktów; 

- matematyka - maksymalnie 18 punktów;

- jeden przedmiot - maksymalnie 18 punktów;

- drugi przedmiot - maksymalnie 18 punktów.

 

- za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyró-żnieniem przyznaje się 7 punktów.

 

- za szczególne osiągnięcia z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się jednorazowo punkty za najważniejsze osiągnięcie tego ucznia w zawodach - maksymalnie 18 punktów.

 

- za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, przyznaje się 3 punkty.

 

Razem:

 

72 punkty + 7 punktów + 18  punktów + 3 punkty

= 100 punktów

kuratorium oświaty

centralna komisja edukacyjna

ministerstwo edukacji narodowej

doradca zawodowy

 

 

 

Informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronach internetowych.

Uprawnienia laureatów

olimpiad i konkursów przedmiotowych

 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim (organizowanego przez kuratora oświaty), przeprowadzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przepro-wadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002r. nr 13 poz. 125 ze zm.) są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznego liceum ogólnokształcą-cego,  technikum, branżowej szkoły I stopnia.

 

W przypadku uczniów ubiegających się o przyjecie do szkoły, w której realizowany program wymaga indywidualnych predyspozycji kandydatów, należy pamiętać np.: o wynikach prób sprawności fizycznej, sprawdzianu predyspozycji językowych.

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017r. poz. 586) określa:

 

1. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów;

2. sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego, danej części egzaminu gimnazjalnego lub zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego;

3. skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacji oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

 

W sytuacji, gdy uczeń z powodu małej liczby punktów nie dostanie się do wybranej przez siebie szkoły, może przystąpić do rekrutacji uzupełniającej;

 

Każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum będzie miał zagwarantowane miejsce w szkole od 1 września 2019r. Szkoły są przygotowane na przyjęcie zwiększonej liczby uczniów, dysponują odpowiednią liczbą sal dydaktycznych i przygotowują większą liczbę klas (oddziałów).

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie internetowej MEN.

Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych w zakresie zasad przeprowadzania i przystępowania

do egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego

 

- uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty/egzaminem gimnazjalnym jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.

 

- wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty/gimnazjalnym uprawniających laureatów i finalistów tych olimpiad do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu ogłasza Minister Edukacji Narodowej w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej MEN, a także Centralna Komisja Egzaminacyjna, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

Kurator oświat corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artysty-cznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.

Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych w zakresie zasad przeprowadzania i przystępowania

do egzaminu ósmoklasisty

 

Uczeń zwolniony z egzaminu będzie miał na zaświadczeniu o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego w rubryce danego przedmiotu wpisane słowo odpowiednio "zwolniony" lub "zwolniona" oraz maksymalny wynik,  tj.: 100% (wynik procentowy) oraz "100" (wynik na skali centylowej). 

obejrzyj film

Informacje ogólne

egzamin ósmoklasisty

szybki start

Nabór elektroniczny

prezentacja MEN dotycząca rekrutacji

schemat ścieżek kształcenia

sprawdź listy zawodów

Barometr zawodów

Materiały na tej stronie zostały przedstawione na zebraniu informacyjnym doradców zawodowych z rodzicami, które odbyło się w środę 27 lutego w Technicznych Zakładach Naukowych.