Dzień Bezpiecznego Internetu
14 września 2023

Leczenie stomatologiczne

Wydział Oświaty informuje, że Miasto Dąbrowa Górnicza podpisało Porozumienie o współpracy z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych” z NZO Centrum Stomatologii Perfect Urszula Szulińska, Robert Fidyk spółka jawna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. 

Porozumienie podpisane jest do końca sierpnia 2025 r.

Świadczeniodawca w ramach niniejszego porozumienia zobowiązuje się do:

1) wykonywanie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz wykonywania profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia. W związku z tym:

  1. gabinet dentystyczny, w którym udzielane są świadczenia określone umową, spełnia wszelkie wymogi określone dla gabinetów dentystycznych określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 402).
  2. świadczenia objęte umową wykonują:

 lekarze dentyści oraz higienistki spełniające wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji. 2) współpracy z higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów, polegającej na:

  1. wymianie informacji o stanie zdrowia uczniów w zakresie niezbędnym do realizacji opieki stomatologicznej, w szczególności zdrowia jamy ustnej, za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia,
  2. podejmowaniu wspólnych działań w zakresie profilaktyki chorób, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz identyfikacji czynników ryzyka oraz zagrożeń zdrowotnych w zakresie zdrowia jamy ustnej,
  3. prowadzeniu rejestracji wizyt w gabinecie dentystycznym,
  4. dokumentowania wyników badania stanu jamy ustnej oraz wykonywanych zabiegów oraz prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1545) oraz z zachowaniem wymagań wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
  5. zabezpieczenia i archiwizowania dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  6. wykonywania świadczeń zdrowotnych finansowanych z NFZ zgodnie z potrzebami leczniczymi dziecka będzie odbywało się w gabinecie stomatologicznym zlokalizowanym w NZOZ Centrum Stomatologii Perfect Urszula Szulińska, Robert Fidyk z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kasprzaka 4,
  7. uczniowie objęci świadczeniami w ramach niniejszego porozumienia będą korzystali z usług w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych w gabinecie stomatologicznym podmiotu zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

Twoja szkoła od pokoleń

Microsoft Office 365

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

kontakt z SP nr 13

e-dziennik >

RODO

Deklaracja Dostępności

BIP

sekretariat ds uczniowskich

sekretariat

32 264 27 95

32 260 00 74

Herb Dąbrowy Górniczej
Logo Szkoły Podstawowej nr 13

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

Twoja szkoła od pokoleń

Godło Polski
Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13

retariat: 32 264 27 95

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

rozwiń menu

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

opłaty za obiady

napisz do nas:

 

sekretariat@sp13.dg.pl

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski