Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

napisz do nas:

 

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

 

poczta

dla nauczycieli

opłaty za obiady

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

rozwiń menu

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

retariat: 32 264 27 95

Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13
Godło Polski

Twoja szkoła od pokoleń

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

# najnowsze fakty, z którymi warto być na bieżąco

Logo Szkoły Podstawowej nr 13
Herb Dąbrowy Górniczej

32 260 00 74

32 264 27 95

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

sekretariat

e-mail

sekretariat ds uczniowskich

BIP

Deklaracja Dostępności

RODO

e-dziennik >

kontakt z SP nr 13

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

Microsoft Office 365

Twoja szkoła od pokoleń

www.slaskie.edu.com.pl/Kandydat

strona logowania

Elektroniczny system rekrutacji

- sprawnie posługiwał się językiem polskim, umiał korzystać z różnych źródeł informacji, umiał korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych;

- umiał zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania, używał form grzecznościowych;

- potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami, umiał nazywać emocje, umiał nad nimi panować, pokojowo rozwiązywał konflikty, umiał dyskutować, był wrażliwy na potrzeby innych;

- dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieny, znał zagrożenia płynące z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek;

- dbał o swój wygląd;

- był aktywny fizycznie i artystycznie, uprawiał sport;

- uczestniczył w różnych formach kultury;

- umiał analizować docierające do niego informacje;

Realizując ogólne zadania szkoły dążymy do tego, by nasz absolwent:

nasz absolwent to człowiek:

ambitny

aktywny

ciekawy świata

koleżeński

komunikatywny

nowoczesny

samodzielny

tolerancyjny

Informator - Szkoły Ponadgimnazjalne

sprawdź oferty szkół online

oferta edukacyjna

kontakt z SP13

dokumenty szkolne

Informacje dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum dotyczące naboru elektronicznego:

- uczniowie logują się do systemu za pomocą loginu i hasła, które otrzymują po założeniu konta w systemie; 

- uczniowie wypełniają wniosek zaczynając od wyboru trzech szkół do których chcą się dostać;

- szkoła będąca na pozycji pierwszej jest szkołą pierwszego wyboru;

- następnym krokiem jest wybór profili na które uczeń chce uczęszczać oraz języków obcych;

- po wypełnieniu wniosku uczeń drukuje podanie, które zanosi do szkoły pierwszego wyboru;

- po wydrukowaniu i dostarczeniu wniosku do szkoły dane w systemie nie mogą zostać zmienione, 

- ewentualne poprawki należy nanieść przed drukowaniem wniosku;

- w razie problemów związanych z wypełnianiem wniosku można poprosić o pomoc nauczyciela informatyki

podręcznik ułatwiający poruszanie się po stronie naboru

pojęcia związane z naborem

Kandydat - osoba ubiegająca się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. Ponieważ absolwenci gimnazjów, którzy starają się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych, są osobami niepełnoletnimi, to formalnie wszelkie czynności podejmowane są przez ich rodziców (prawnych opiekunów). W związku z tym jeżeli będzie mowa o kandydacie, to należy przez to rozumieć także jego rodziców (prawnych opiekunów)

Lista preferencji - uszeregowana według kolejności istotności (od tego, na którym kandydatowi zależy najbardziej, do tego na, którym zależy najmniej) lista oddziałów, do których kandydat chce ubiegać się o przyjęcie w ramach rekrutacji. Lista preferencji jest niezmiennie istotnym elementem wpływającym na losy kandydata w trakcie przydziału. 

Szkoła pierwszego wyboru - szkoła prowadząca oddział wskazany przez kandydata na pierwszym miejscu listy preferencji. Szkoła pierwszego wyboru prowadzi obsługę danego kandydata - przyjmuje od niego dokumenty oraz dokonuje ich weryfikacji.

Wniosek - dokument stanowiący formalne zgłoszenie do procesu rekrutacji, składany w szkole pierwszego wyboru. Może to być to wydruk z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie formularz uzyskany w szkole. Zawiera wszystkie dane, które są potrzebne na etapie zgłoszenia kandydatury (w szczególności dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz listę preferencji). Wniosek powinien zawierać podpisy rodziców (prawnych opiekunów).

Przypominamy, że szkoły prywatne oraz szkoła w Sławkowie nie biorą udziału naborze elektroniczny. Podanie należy złożyć na miejscu w sekretariacie szkolnym

Uczeń, który zdecydował się wybrać szkołę nie biorącą udziału w naborze elektronicznym proszony jest o poinformowanie o tym fakcie nauczyciela informatyki.