Przypominamy, że szkoły prywatne oraz szkoła w Sławkowie nie biorą udziału naborze elektroniczny. Podanie należy złożyć na miejscu w sekretariacie szkolnym

Uczeń, który zdecydował się wybrać szkołę nie biorącą udziału w naborze elektronicznym proszony jest o poinformowanie o tym fakcie nauczyciela informatyki.

Wniosek - dokument stanowiący formalne zgłoszenie do procesu rekrutacji, składany w szkole pierwszego wyboru. Może to być to wydruk z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie formularz uzyskany w szkole. Zawiera wszystkie dane, które są potrzebne na etapie zgłoszenia kandydatury (w szczególności dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz listę preferencji). Wniosek powinien zawierać podpisy rodziców (prawnych opiekunów).

Szkoła pierwszego wyboru - szkoła prowadząca oddział wskazany przez kandydata na pierwszym miejscu listy preferencji. Szkoła pierwszego wyboru prowadzi obsługę danego kandydata - przyjmuje od niego dokumenty oraz dokonuje ich weryfikacji.

Lista preferencji - uszeregowana według kolejności istotności (od tego, na którym kandydatowi zależy najbardziej, do tego na, którym zależy najmniej) lista oddziałów, do których kandydat chce ubiegać się o przyjęcie w ramach rekrutacji. Lista preferencji jest niezmiennie istotnym elementem wpływającym na losy kandydata w trakcie przydziału. 

Kandydat - osoba ubiegająca się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. Ponieważ absolwenci gimnazjów, którzy starają się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych, są osobami niepełnoletnimi, to formalnie wszelkie czynności podejmowane są przez ich rodziców (prawnych opiekunów). W związku z tym jeżeli będzie mowa o kandydacie, to należy przez to rozumieć także jego rodziców (prawnych opiekunów)

pojęcia związane z naborem

podręcznik ułatwiający poruszanie się po stronie naboru

Informacje dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum dotyczące naboru elektronicznego:

- uczniowie logują się do systemu za pomocą loginu i hasła, które otrzymują po założeniu konta w systemie; 

- uczniowie wypełniają wniosek zaczynając od wyboru trzech szkół do których chcą się dostać;

- szkoła będąca na pozycji pierwszej jest szkołą pierwszego wyboru;

- następnym krokiem jest wybór profili na które uczeń chce uczęszczać oraz języków obcych;

- po wypełnieniu wniosku uczeń drukuje podanie, które zanosi do szkoły pierwszego wyboru;

- po wydrukowaniu i dostarczeniu wniosku do szkoły dane w systemie nie mogą zostać zmienione, 

- ewentualne poprawki należy nanieść przed drukowaniem wniosku;

- w razie problemów związanych z wypełnianiem wniosku można poprosić o pomoc nauczyciela informatyki

dokumenty szkolne

kontakt z SP13

oferta edukacyjna

Informator - Szkoły Ponadgimnazjalne

sprawdź oferty szkół online

ambitny

aktywny

ciekawy świata

koleżeński

komunikatywny

nowoczesny

samodzielny

tolerancyjny

nasz absolwent to człowiek:

Realizując ogólne zadania szkoły dążymy do tego, by nasz absolwent:

- sprawnie posługiwał się językiem polskim, umiał korzystać z różnych źródeł informacji, umiał korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych;

- umiał zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania, używał form grzecznościowych;

- potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami, umiał nazywać emocje, umiał nad nimi panować, pokojowo rozwiązywał konflikty, umiał dyskutować, był wrażliwy na potrzeby innych;

- dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieny, znał zagrożenia płynące z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek;

- dbał o swój wygląd;

- był aktywny fizycznie i artystycznie, uprawiał sport;

- uczestniczył w różnych formach kultury;

- umiał analizować docierające do niego informacje;

Elektroniczny system rekrutacji

strona logowania

www.slaskie.edu.com.pl/Kandydat

Twoja szkoła od pokoleń

Microsoft Office 365

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

kontakt z SP nr 13

e-dziennik >

RODO

Deklaracja Dostępności

BIP

sekretariat ds uczniowskich

sekretariat

32 264 27 95

32 260 00 74

Herb Dąbrowy Górniczej
Logo Szkoły Podstawowej nr 13

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

Twoja szkoła od pokoleń

Godło Polski
Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13

retariat: 32 264 27 95

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

rozwiń menu

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

opłaty za obiady

napisz do nas:

 

sekretariat@sp13.dg.pl

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski